Opština Kozarska Dubica
latinicacirilicaenglish

Poslovna zona Lipova Greda
PODSTICAJI

Na utvrđenu cijenu zemljišta od strane ovlaštenog vještaka, Opština Kozarska Dubica investitorima prilikom ulaska u Poslovnu zonu može dati popust, i to:

R.b.

Vrsta popusta

Iznos popusta u %

1.

prema broju novozaposlenih radnika

1.1.

broj novozaposlenih radnika od 10 do 20

40

1.2.

broj novozaposlenih radnika od 21 do 30

50

1.3.

broj novozaposlenih radnika od 31 do 50

60

1.4.

broj novozaposlenih radnika preko 50

70

2.

prema vrsti djelatnosti

2.1.

investitor koji namjerava da pokrene pogon za preradu poljoprivrednih proizvoda ili proizvodni pogon bilo koje vrste

30

Konačna kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta utvrdiće se tako da će se investitoru - najpovoljnijem ponuđaču izvršiti umanjenje ponuđene cijene za odobreni kumulativni iznos popusta iz stava 1. ovog člana, s tim da kumulativni iznos popusta ne može biti veći od 99%.